Politika integrovaného systému

Vedenie  F.M. Servis s.r.o. vyhlasuje politiku integrovaného systému

 • Byť spoľahlivým partnerom zabezpečujúcim komplexné služby pri plnení potrieb klientov v oblasti životného cyklu písomností za podmienok dodržiavania legislatívy a zachovania bezpečnosti a kontinuity.
 • Byť efektívnou organizáciou zabezpečujúcou návratnosť vložených prostriedkov.
 • Zabezpečiť trvalý rast a efektívnosť podnikania pri dostatočnom zabezpečení potrieb pracovníkov.
 • Byť serióznym partnerom pre dodávateľov s dodržiavaním platobnej disciplíny.
 • Nevytvárať záväzky voči štátnym inštitúciám nedodržaním platnej legislatívy.
 • Zabezpečiť neustále zlepšovanie zavedeného integrovaného systému manažérstva (kvality a informačnej bezpečnosti)a zlepšovania kvality služieb poskytovaných zákazníkom a vysoký bezpečnostný a technický štandard ponúkaných služieb v súlade s najnovšími poznatkami a trendmi.
 • Dosiahnutie bezpečnosti informácií zameraním sa na integritu a dôvernosť pomocou efektívnych a účinných opatrení, ktoré budú chrániť informačné aktíva tak, aby poskytli istotu našim zákazníkom, partnerom a zamestnancom. V rámci procesov spoločnosti napĺňame jednotlivé ciele informačnej bezpečnosti pomocou adekvátnych opatrení  v oblastiach organizácie bezpečnosti, klasifikácie informácií, personálnej a fyzickej bezpečnosti, riadenia komunikácie, bezpečnosti prístupov, vývoja a údržby systémov, riadenia kontinuity a súlad s legislatívnymi požiadavkami.
 • Zameranie na zákazníka a výkonnosť zisťovaním a analýzou potrieb a očakávaní našich zákazníkov pri dodávaní produktov a služieb s cieľom neustále zvyšovať schopnosti dodržať stanovené termíny a kvalitu dodávok.
 • Zameranie na zodpovednosť – dodržiavaním princípu neustáleho rozvoja a to tvorením štandardov v špecifických oblastiach, komunikáciou so zákazníkmi, zvyšovaním a aktualizáciou technického stavu pracovných prostriedkov v súlade s aktuálnym vývojom výkonu techniky a dodržiavaním všetkých legislatívnych pravidiel, noriem a zákonov.

 

 

 • Zameranie na ľudí – naše úspechy tvorí najmä motivácia zamestnancov, neformálne pracovné prostredie, vzťahy postavené na vzájomnej dôvere, umožňujúce bezbariérovú výmenu skúseností nezávisle od pracovných pozícií a bezpečnú výmenu informácií. Neustále zvyšovanie individuálnych kompetencií s výsledkom kvalitnej, progresívnej a dobre organizovanej práce.

 

 • Zameranie na budúcnosť sledovaním a ovplyvňovaním nových smerov vývoja procesov spoločnosti, udržiavaním stability spoločnosti a rozvojom dlhodobých partnerských vzťahov s dodávateľmi a odberateľmi, ako aj zabezpečením kontinuálneho rastu spoločnosti v súlade s predstavami jej majiteľov.

Skúsenosti

vyše 20 rokov skúseností

4 centra v SR a ČR

+120 spokojných
klientov

95km úložná
kapacita centier