Poradenské služby

Naša spoločnosť je pripravená a schopná poskytnúť svojim klientom odbornú radu a pomoc pri riešení problémov súvisiacich so správou registratúry. Vďaka dlhoročným skúsenostiam v tejto oblasti vieme svojim klientom navrhnúť najoptimálnejšie riešenia súvisiace s evidovaním, pohybom, ochranou, uložením a skartáciou registratúrnych záznamov.

Registratúra je súbor všetkých dokumentov, ktoré pochádzajú z činnosti právnickej osoby. Tvoria ju všetky dokumenty organizácie doručené alebo vytvorené, ako aj všetky osobitné agendy (napr. účtovná, technická, právna, obchodná, personálna a pod.).

Správu firemnej registratúry definuje zákon č. 395/2002 Z.z.o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako zabezpečovanie evidovania, tvorby, ukladania, ochrany registratúrnych záznamov, prístupu k nim a zabezpečovanie ich vyraďovania. Tento zákon ukladá povinnosť pôvodcovi registratúry, ktorým je každá právnická osoba, z činnosti ktorej vzniká registratúra, t. j. všetky dokumenty súvisiace s predmetom činnosti daného subjektu, zabezpečovať správu tejto dokumentácie.

Podnikateľom tak vzniká nielen ďalšia povinnosť, ale aj nároky na skladovanie rozsiahlej dokumentácie.

Ako naložiť s nekonečným množstvom šanónov, aké sú lehoty uloženia jednotlivých dokumentov a aké sankcie hrozia pri nedodržaní zákona?

Na tieto a ďalšie otázky je naša spoločnosť, vďaka dlhoročným skúsenostiam, pripravená poskytnúť svojim klientom odbornú radu, optimalizáciu a pomoc pri riešení problémov súvisiacich so správou registratúry.

Skúsenosti

vyše 20 rokov skúseností

4 centra v SR a ČR

+120 spokojných
klientov

95km úložná
kapacita centier